Obchodné podmienky používania služby VlastnýWeb.sk

1. Poskytovateľ služby

Poskytovateľom služby VlastnýWeb.sk (ďalej len „Služba“) je Xion, s.r.o., so sídlom Svätého Vincenta 2, 821 03 Bratislava, IČO: 36 288 209, zapísaná v obchodnom registri vedenom na OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 39958/B, ObÚ v Bratislava, živ. reg. č.: 110-159423, ďalej len „Poskytovateľ“.

2. Používateľ Služby

Používateľom Služby sa môže stať akákoľvek právnická alebo fyzická osoba, spôsobilá na právne úkony.

3. Osobné údaje a vzájomná komunikácia

Používateľ dáva súhlas na spracovanie osobných údajov: meno, priezvisko, email, adresa, telefónne číslo na dobu trvania Služby alebo spoločnosti Xion, s.r.o.
Používateľ prehlasuje, že všetky vyplnené údaje v registračnom formulári sú presné a pravdivé a sú poskytnuté dobrovoľne.
V prípade zmeny identifikačných údajov je Používateľ povinný bezodkladne aktualizovať údaje pomocou formulára v sekcii Nastavenia webu.
Poskytovateľ sa zaväzuje, že neposkytne osobné údaje tretej strane. Poskytnuté dáta budú používané iba pri vzájomnej komunikácii, pri obchodnej a marketingovej korešpondencii
 alebo za účelom realizácie objednaných služieb.
Osobné údaje môžu byť zverejnené na webových stránkach vytvorených pomocou Služby, ak Používateľ zvolí túto možnosť pri úpravách webových stránok.
Poskytovateľ informuje používateľa o novinkách Služby a ponukách Poskytovateľa prostredníctvom emailu, telefonicky alebo pomocou SMS.
Používateľ môže svoj súhlas so zasielaním noviniek kedykoľvek odvolať pomocou formulára v sekcii Nastavenia webu, prípadne emailom na adresu sluzby @ vlastnyweb.sk.

4. Vylúčenie zodpovednosti

Poskytovateľ se bude snažit o maximálnu funkčnosť a dostupnosť poskytovanej Služby.
Poskytovateľ neručí za škody spôsobené používaním Služby (napr. ušlý zisk).
Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú stratou alebo poškodením uložených dát, či za dočasné prerušenie Služby.
Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za obsah webových stránok, vytvorených Používateľmi.

5. Záväzky Používateľa

Používateľ sa zaväzuje, že nebude úmyselne zneužívať systém alebo preťažovať server.
Používateľ je povinný v zmysle platných zákonov SR uviesť na web stránke požadované údaje o vlastnej identite a obchodných podmienkach v rozsahu, ktorý stanovujú zákony SR (napríklad identifikačné údaje, obchodné podmienky, ceny vrátane daní).
Používateľ nebude Službu poskytovať tretím osobám.

6. Referencie na webových stránkach Používateľa

Na každej webovej stránke Používateľa je krátky text a odkaz na Službu a Poskytovateľa. Odkaz je možné odstrániť zakúpením služby „Vypnutie zobrazovania odkazov“ cez objednávkový formulár.
Poskytovateľ môže uviesť webovú adresu a ukážky webovej stránky Používateľa pre propagáciu Služby alebo Poskytovateľa, napríklad na webových stránkach Poskytovateľa, v tlačených materiáloch alebo v inej reklamnej komunikácii.

7. Aktivácia služby

Aktivácia Služby je od 10. 01. 2020 zastavená.

8. Služba zadarmo

Služby zadarmo nie sú od 10. 01. 2020 poskytované.

Skôr poskytnuté služby zadarmo budú ukončené najneskoršie do 31. 7. 2020.

Na používanie bezplatných služieb nie je právny nárok a Poskytovateľ si vyhradzuje právo tieto služby kedykoľvek prerušiť aj bez predchádzajúceho upozornenia.

9. Platené služby

Služby „Základný balík Vlastného webu“ (ďalej len Základný balík), „Prémiový balík Vlastného webu“ (ďalej len Prémiový balík) a doplnkové služby sú spoplatnené. Používateľ si môže objednať platené služby vyplnením objednávky v časti Nastavenia svojho webu. Používateľ musí mať vyplnené údaje o sebe potrebné na vystavenie faktúry.

Po odoslaní objednávky Poskytovateľ zašle Používateľovi zálohovú faktúru (Výzvu na úhradu). Platba za služby sa realizuje bankovým prevodom. Po prijatí platby za zálohovú faktúru Poskytovateľ bezodkladne sprístupní objednané služby Používateľovi.

Služby „Emailová schránka“ a „Vypnutie zobrazovania odkazov“ je poskytovaná iba zároveň so službou Prémiový balík.

10. Predplatené obdobie

Predplatené obdobie služieb Základný balík a Prémiový balík je jeden rok.

Predplatené obdobie služby „Vlastná doména 2. stupňa“ je jeden rok. Predplatené obdobie nemusí byť totožné s predplateným obdobím služby Prémiový balík.

Po skončení predplateného obdobia je automaticky obnovená prevádzka služby a vystavená nová zálohová faktúra.
Prvé predplatené obdobie služby Prémiový balík sa počíta odo dňa aktivácie služby.

Predplatené obdobie doplnkových služieb je jeden rok, ak nie je uvedené inak. V prípade, že predplatené obdobie doplnkovej služby začína v období 31 dní pred alebo po začatí predplateného obdobia služby Prémiový balík, predplatené obdobie doplnkovej služby sa zjednotí s obdobím služby Prémiový balík.
V prípade, že je doplnková služba objednaná mimo tohoto obdobia, vystaví sa faktúra s alikvótnou čiastkou, zodpovedajúcou počtu dní do začiatku nového predplateného obdobia služby Prémiový balík.

11. Postihy za neuhradenie faktúry

Po štrnástich dňoch po dátume splatnosti budú neuhradené platené služby deaktivované.

12. Nevhodný obsah

Používateľ je povinný vystavovať iba taký obsah svojich webových stránok, ktorý nie je v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky a nie je v rozpore s dobrými mravmi, napríklad stránky nesmú obsahovať pornografický materiál, vulgarizmy a iné neslušné slová.
Na stránkach sa nesmie zverejňovať obsah nevhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov (erotický obsah a pod.).
Na stránkach nesmú byť dostupné súbory s autorsky chráneným obsahom, pokiaľ Používateľ nie je sám vlastníkom práv, alebo nemá tieto práva vysporiadané s ich vlastníkom.
Na stránkach sa nesmie prevádzkovať hazardné hry, propagovať ich alebo odkazovať na ne.
Stránky nesmú obsahovať alebo odkazovať na nelegálne získaný softvér alebo podobné produkty.
Na stránkach sa nesmie zverejňovať klamlivý alebo zavádzajúci obsah, prípadne obsah s charakterom poplašnej správy.
Obsah stránok nesmie poškodzovať dobré meno Poskytovateľa.
Na stránkach sa nesmú zobrazovať reklamy na produkty a služby, ktoré neposkytuje Používateľ.
Na stránky sa nesmú vkladať reklamné alebo iné systémy a aplikácie tretích strán.

V prípade zistenia nevhodného obsahu je Poskytovateľ oprávnený bezodkladne zablokovať prístup k danej prezentácii alebo jednotlivým súborom, prípadne zmazať webové stránky.

13. Ukončenie služby

Poskytovateľ si vyhradzuje právo predčasne ukončiť poskytovanie služby v týchto prípadoch:

  1. pri vytváraní webu bola zadaná neplatná emailová adresa,
  2. Používateľ porušuje obchodné podmienky používania Služby, najmä odsek č. 12 – Nevhodný obsah.

Služba môže byť ukončená na písomnú žiadosť Používateľa (aj predčasne) alebo neuhradením faktúry do dňa splatnosti.

Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch nie je Poskytovateľ služby povinný vrátiť predplatné Služby.


Poskytovateľ môže ukončiť poskytovanie platenej verzie Služby bez uvedenia dôvodu po skončení predplateného obdobia. V závažných prípadoch môže Poskytovateľ ukončiť poskytovanie Služby aj pred skončením predplateného obdobia. Poskytovateľ oboznámi Používateľa o tejto skutočnosti elektronickou formou. V tomto prípade má Používateľ právo na vrátenie alikvótnej čiastky predplatenej sumy okrem poplatkov za registráciu domén druhého stupňa.

V prípade neposkytovania platenej verzie Služby dlhšom ako 30 dní môže byť Služba ukončená na písomnú žiadosť Používateľa, pričom Používateľ má právo na vrátenie alikvótnej čiastky predplatenej sumy (okrem poplatkov za registráciu domén druhého stupňa).

14. Registrácia domén druhého stupňa a zmena vlastníka domén

Poskytovateľ Služby registruje domény pri obdržaní objednávky spôsobom, keď vlastníkom domény je Poskytovateľ. Na požiadanie Používateľa Poskytovateľ prevedie registráciu domény do vlastníctva Používateľa.

Registrácia domén druhého stupňa (.sk) sa riadi pravidlami národného registrátora (SK-NIC, a.s.).

Presmerovanie vlastnej domény druhého stupňa od iného poskytovateľa na webové stránky Služby je možné, ak tomu nebránia technické možnosti. Presmerovanie je poskytované iba pri využívaní Prémiového balíka a je spoplatnené podľa cenníka.

15. Ceny služieb

Poskytovanie služieb a ich rozsahu sa riadi platným aktuálnym cenníkom,
 ktorý je zverejnený na webových stránkach www.vlastnyweb.sk.

16. Autor služby a redakčného systému


Autor Služby a redakčného systému WebEdit Easy, používaného v Službe, je Xion, s.r.o. Spoločnosť vlastní alebo má vysporiadané všetky práva duševného vlastníctva, zdrojové kódy a autorské diela použité v redakčnom systéme WebEdit Easy, na webových stránkach www.vlastnyweb.sk a v šablónach vytvorených webov (ak nie je uvedené inak).

17. Zodpovednosť Používateľa za porušenie autorských práv

Používateľ Služby sa zaväzuje v prípade akéhokoľvek porušenia záväzkov a neoprávneného zásahu do autorského práva (skopírovanie stránky, grafických návrhov a pod.) poskytnúť autorovi nemajetkovú ujmu v peniazoch, pričom právo na náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia zostáva nedotknuté.18. Iné ustanovenia

Poskytovateľ si vyhradzuje právo podľa potreby meniť Obchodné podmienky používania Služby.

 

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 10. 01. 2020.